This is an example of a HTML caption with a link
KBU HOTLINE คลายทุกข์


         ศูนย์บริการนักศึกษามีบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ KBU HOTLINE คลายทุกข์ แก่นักศึกษาที่มีปัญหาความไม่สบายใจ หรือมีข้อสงสัยด้านสุขภาพ

สายด่วนสุขภาพกาย โดย อ. ไพลิน สุวรรณมาลา โทร. 081-255-6628
สายด่วนสุขภาพใจ โดย คณาจารย์ศูนย์บริการนักศึกษา

- อาจารย์พัฒนา สูงเจริญศิริ โทร. 081-755-6572
- อาจารย์อดิเทพ โสภาวะนัส โทร. 081-755-7538
- อาจารย์รัชนีย์ แก้วคำศรี โทร. 081-755-6514
- อาจารย์ปุริมาพร แสงพยับ โทร. 081-755-6512
ข่าววันที่ : 5 มกราคม 2011