This is an example of a HTML caption with a link

  การจองห้องพัก
ชำระเงินค่าจองห้องคนละ 500 บาท
จะได้รับคืนในวันที่มาทำสัญญาเข้าพัก
   
การทำสัญญาเข้าพัก
ระยะสัญญา 1 ภาคการศึกษา (กรุณาอ่านและปฏิบัติตามสัญญา)
 
เตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญา ดังนี้
 • สำเนาบัตรนักศึกษา 2 แผ่น
 • สำเนาบัตรประชาชน 2 แผ่น
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 แผ่น
 • รูปถ่าย 2 รูป
 • ใบเสร็จรับเงิน ค่าจอง (ถ้ามี)
 
 
ค่าใช้จ่ายในวันทำสัญญา
ค่าประกันห้องพัก ** เก็บใบเสร็จรับเงินค่าประกันไว้ เพื่อขอรับเงินคืนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดเมื่อย้ายออก **
- ห้องพักละ 2 คน : ห้องธรรมดา  1,000 บาท/ คน
ห้องใหญ่        1,500 บาท/ คน
- ค่าประกันคีย์การ์ด 100 บาท
ค่าเช่าห้องพักล่วงหน้า นับจากวันแรกที่เข้าพัก - สิ้นเดือน
- พัก 2 คน : ห้องธรรมดา 1,000 บาท/ เดือน
ห้องใหญ่       1,500 บาท/ เดือน
- ค่าผ้ารองกันเปื้อน 240 บาท/ผืน
   
อายุสัญญาเช่าหอพัก
 • สัญญาครั้งแรก
   จะนับจากวันที่เข้าพักไปจนสิ้นสุดภาคการศึกษา
  • ทำสัญญาเข้าอยู่ครั้งแรกเดือน มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน จะสิ้นสุดสัญญา 30กันยายน
  • ทำสัญญาเข้าอยู่ครั้งแรกเดือน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม จะสิ้นสุดสัญญา 28 กุมภาพันธ์
  • ทำสัญญาเข้าอยู่ครั้งแรกเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ จะสิ้นสุดสัญญา 31 พฤษภาคม
 • การต่ออายุสัญญาครั้งต่อไป
   กรณีที่นักศึกษาไม่ได้แจ้งย้ายออกมหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษามีความประสงค์จะต่อสัญญาในภาคการศึกษาถัดไปโดยอัตโนมัติ และการต่ออายุสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดตามระยะเวลาของภาคการศึกษาปกติ
  • ภาคการศึกษาที่ 1 สิ้นสัญญาเดือนกันยายน
  • ภาคการศึกษาที่ 2 สิ้นสัญญาเดือนกุมภาพันธ์
การยกเลิกสัญญาเช่า
 • มหาวิทยาลัยจะทำการยกเลิกสัญญาเช่าในกรณีต่อไปนี้
  • นักศึกษาค้างชำระติดต่อกัน 2 เดือน หรือค้างชำระจำนวนเงินเกิน 3,000.-
  • นักศึกษาที่มีความผิดตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และระเบียบของหอพัก เช่น ทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ทำลายทรัพย์สิน เสพสารเสพติด ฯลฯ
  • นักศึกษาที่จบการศึกษาแล้ว อนุญาตให้อยู่ต่อได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
  • นักศึกษาที่ไม่ได้ลงทะเบียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา
  • นักศึกษาที่พ้นสภาพนักศึกษา
การชำระค่าเช่าห้องพัก
ต้องชำระล่วงหน้าภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ตามขั้นตอนดังนี้
 • ขอรับใบแจ้งหนี้ (ใบสีชมพู) ที่สำนักงานหอพัก หลังวันที่ 25 ของทุกเดือน
 • นำใบแจ้งหนี้มาติดต่อชำระเงินที่กองการเงินก่อนวันที่ 5 ของเดือน
อัตราค่าสาธารณูปโภค
 • ค่าน้ำประปา
 • ค่าไฟฟ้า
 • ค่าโทรศัพท์ (โทรได้ไม่เกิน 10 นาที ต่อครั้ง)
 • หน่วยละ 18 บาท
 • ค่าไฟฟ้า
 • ภายในอาคาร บริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
 • ระหว่างอาคาร/ ภายในกทม. 4 บาท
 • มือถือ / ทางไกล 5 บาท ขึ้นไป / นาที
  ตามอัตราหมายเลขที่จดทะเบียน
อัตราค่าปรับต่างๆ อาทิเช่น
- บัตรประจำตัวนักศึกษาหอพัก 50 บาท
- คีย์การ์ดสกปรก / ชำรุด /หาย 100 บาท
- ลืมกุญแจห้องพัก ครั้งละ 20 บาท
- ท่อน้ำตันจากการทิ้งขยะ 500 บาท
- กุญแจห้องพักหาย 600 บาท
- กุญแจตู้หาย 80 บาท
- ผนังเป็นรูจุดละ 200 บาท
- ที่นอน /อุปกรณ์อื่นๆ คิดค่าเสียหายตามราคา
- ห้องพักสกปรก คิดค่าทำความสะอาดตามความเหมาะสม
 
การค้างชำระ
 • การชำระเงินค่าเช่าห้องพักรายเดือนหลังจากวันที่ 5 จะเสียค่าปรับ วันละ 50 บาท นับจนกว่าจะนำเงินค่าเช่ามาชำระ (ไม่คิดวันปิดทำการ)
 • สามารถขอผ่อนผันชำระค่าปรับได้ แต่ต้องกำหนดวันชำระแล้วแต่กรณี
 • หากมียอดค้างชำระ 1 เดือนจะแจ้งจดหมายเตือนครั้งที่ 1 และหากค้างชำระติดต่อกัน 2 เดือน จะแจ้งเตือนครั้งที่ 2 และหากไม่มาติดต่อภายในกำหนด จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องพักต่อไปพร้อมยึดทรัพย์สิน
 • นักศึกษาที่ค้างชำระ และถูกระงับการลงทะเบียนเรียน หรือไม่มีเลขที่นั่งสอบ ให้รีบติดต่อฝ่ายธุรการทันที