This is an example of a HTML caption with a link

  การย้ายออกจากหอพัก
 • แจ้งความประสงค์ นัดวัน และเขียนใบแจ้งย้ายออก ที่ฝ่ายธุรการ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน(กำหนดวันย้ายออกเฉพาะวันที่ 30 ของเดือน)
 • ตรวจสอบยอดค้างชำระ ที่กองการบัญชี
 • เมื่อถึงวันนัด ให้นักศึกษาเก็บของและทำความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อย
 • นำใบแจ้งย้ายออก ติดต่อที่สำนักงานหอพัก
 • นักศึกษารอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจห้องพัก และจดมาตรวัดน้ำประปา ไฟฟ้า และค่าโทรศัพท์
 • นักศึกษาคืนกุญแจห้องพัก กุญแจตู้ และบัตรนักศึกษาหอพัก
 • นำใบตรวจสอบห้องพัก ติดต่อชำระเงินที่กองการเงิน พร้อมรับใบ ขนย้ายทรัพย์สิน
 • แสดงใบเสร็จ และใบขนย้ายทรัพย์สินที่สำนักงานหอพัก
 • อนุญาตให้ขนย้ายทรัพย์สินได้ ระหว่าง 08.00 – 18.00 น. เท่านั้น
การย้ายออกชั่วคราว((เฉพาะนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนภาคฤดูร้อน..เท่านั้น และกำหนดย้ายออกไม่ต่ำกว่า 2 เดือน))
 • แจ้งความประสงค์ นัดวัน และเขียนใบแจ้งย้ายออกชั่วคราวล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วัน ที่ฝ่ายธุรการ
 • เมื่อถึงวันนัด ให้นักศึกษาเก็บของและทำความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อย
 • นำใบแจ้งย้ายออกชั่วคราว ติดต่อที่สำนักงานหอพัก
 • นักศึกษารอให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจห้องพัก และจดมาตรวัดน้ำประปา และไฟฟ้า
 • นักศึกษาคืนกุญแจห้องพัก บัตรนักศึกษาหอพัก และคีย์การ์ด ที่สำนักงานหอพัก
 • นำใบตรวจสอบห้องพัก ไปชำระค่าน้ำประปา-ไฟฟ้า พร้อมกับชำระเงินค่าเช่าล่วงหน้าของเดือนมิถุนายนที่กองการเงิน พร้อมรับใบขนย้ายทรัพย์สิน
 • แสดงใบเสร็จ และใบขนย้ายทรัพย์สินที่สำนักงานหอพัก
 • อนุญาตให้ขนย้ายทรัพย์สินได้ ระหว่าง 08.00 – 18.00 น. เท่านั้น
         หมายเหตุ
 • ระหว่างที่ย้ายออกชั่วคราว ไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าห้องพักโดยเด็ดขาด
 • ให้นักศึกษานำเอกสารสำคัญ เช่นสัญญากองทุน ชุดนักศึกษา และของมีค่า กลับไปด้วย
 • หากกลับก่อนวันที่กำหนด ต้องติดต่อฝ่ายธุรการเพื่อชำระเงินเพิ่มเติมก่อนเข้าพัก
 • กลับตามวันหรือหลังวันที่กำหนด ติดต่อขอรับกุญแจ และบัตรนักศึกษาหอพัก ที่สำนักงานหอพัก
 • กรณีย้ายออกไม่ถึง 2 เดือน ต้องชำระเงินค่าเช่ารายเดือนตามปกติ
การกลับเข้าพัก
 • แสดงใบเสร็จจองห้อง…เพื่อรับเงินคืน 500 บาท ได้ที่ฝ่ายธุรการ
 • หากกลับก่อนวันที่กำหนด ต้องติดต่อฝ่ายธุรการเพื่อชำระเงินเพิ่มเติมก่อนเข้าพัก
 • กลับตามวันหรือหลังวันที่กำหนด ติดต่อขอรับกุญแจ บัตร และคีย์การ์ดคืน ที่สำนักงานหอพัก
การย้ายห้องพัก
 • แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 10 วัน (กำหนดวันย้ายห้องพักเฉพาะวันที่ 20 ของเดือน)
 • เมื่อถึงวันนัด..เก็บของ และทำความสะอาดห้องพักให้เรียบร้อย
 • นำใบแจ้งย้ายออก ติดต่อที่สำนักงานหอพัก
 • เจ้าหน้าที่ตรวจห้องพัก และจดมาตรวัดน้ำประปา-ไฟฟ้า
 • นักศึกษาคืนกุญแจห้องพักเดิม กุญแจตู้ บัตรนักศึกษาหอพัก และคีย์การ์ด
 • นำใบตรวจสอบห้องพัก ติดต่อชำระเงินค่าประกัน / ค่าเช่า / ค่าน้ำ / ค่าไฟ ที่ฝ่ายธุรการ
 • การย้ายห้อง กรณีอยู่ไม่ครบสัญญา 1 ภาคการศึกษา จะไม่ได้รับเงินประกันคืน
เงื่อนไขการขอรับเงินประกันคืน
 • อยู่ครบตามสัญญาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ไม่มีรายการค้างชำระใดๆ
 • แสดงใบเสร็จรับเงินค่าประกันห้องพัก (หากสูญหาย ต้องมีใบแจ้งความมาแทนเป็นหลักฐาน)
 • การรับเงินประกันแทน ต้องเขียนใบมอบฉันทะ พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรนักศึกษา ของผู้มอบและผู้รับมอบ และลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 • ขอรับเงินคืนได้หลังวันที่ 25 ของเดือนถัดไป เพื่อตรวจสอบรายการใช้โทรศัพท์