This is an example of a HTML caption with a link

  ขั้นตอนการเข้าพัก
เขียนใบจองหอพักติดต่อ
ที่ฝ่ายธุรการหอพัก ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า
   
การติดต่อหอพัก
สำนักงานหอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
เลขที่ 60 ถนนร่มเกล้า แขวง/เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
สำนักงานหอพัก โทร. 0-2797-6100 ต่อ 0
ธุรการหอพัก โทร. 0-2904-2222 ต่อ 2111
โทรสาร 0-2904-2200
   
เอกสารหลักฐาน
  • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
  • จำนวน 2 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรนักศึกษา
  • จำนวน 1 ฉบับ
    หมายเหตุ เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ