This is an example of a HTML caption with a link


  ข้อควรปฏิบัติในการพักอาศัยหอพักมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สิ่งที่ห้ามกระทำ
ห้าม ! ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น หรือ ตะโกนคุยกันระหว่างอาคาร โดยเฉพาะเวลากลางคืน
ห้าม ! ดื่มสุราหรือสิ่งเสพติดต่างๆ
ห้าม ! เลี้ยงสัตว์ทุกชนิดภายในห้องพัก
ห้าม ! เล่นการพนันทุกชนิด
ห้าม ! วางรองเท้าหน้าห้องพัก
ห้าม ! กวาดขยะมาไว้บริเวณหน้าห้องพัก
ห้าม ! เคลื่อนย้ายโต๊ะวางโทรศัพท์ภายในห้องพัก กรณีที่มีการล็อคด้วยน๊อตไว้
มิฉะนั้นนักศึกษาจะเสียค่าปรับ 200 บาท/เดือน
ห้าม ! ทิ้งสิ่งใดๆ ลงในชักโครก หรือท่อระบายน้ำภายในห้องพัก เช่น เศษอาหาร, ผ้าอนามัย เป็นต้น
กรณีมีการแจ้งซ่อมชักโครก หรือท่อระบายน้ำอุดตัน นักศึกษาต้องชำระค่าซ่อมเป็นเงิน 500 บาท
ห้าม ! ติดสติ๊กเกอร์ กาว 2 หน้า บริเวณผนังห้องพักของนักศึกษา
กรณีย้ายออกนักศึกษาจะมีค่าปรับจุดละ 200 บาท
ห้าม ! ตอกตะปูบริเวณผนังห้องพักหรือบริเวณอื่น ๆ กรณีนักศึกษาย้ายออกจะมีค่าปรับและซ่อมบำรุงจุดละ 500 บาท
ห้าม ! นำทรัพย์สินส่วนกลางที่หอพักจัดวางไว้ไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนตัวในห้องพัก
ห้าม ! นักศึกษาย้ายของออกจากหอพักโดยไม่ได้รับอนุญาต
** กรณีนักศึกษาต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าไปซ่อม หรือนำออกจากหอพักให้นักศึกษาติดต่อที่
สำนักงานหอพัก
** ทางสำนักงานหอพักจะอนุญาตให้นักศึกษานำทรัพย์สินหรือสิ่งของออกจากหอพักได้ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.เท่านั้น หากเกินเวลาจากที่กำหนดไว้ สำนักงานหอพักจะไม่อนุญาตให้นักศึกษานำทรัพย์สินหรือสิ่งของออกจากหอพักโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ
** ทางสำนักงานหอพัก ไม่อนุญาตให้นักศึกษาขนย้ายหรือนำทรัพย์สินและสิ่งของออกจากหอพักในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ห้าม ! วางสิ่งของและตากผ้าบนกำแพงระเบียง ได้แก่ กระถางต้นไม้ ผ้าถูพื้น รองเท้า เป็นต้น
ห้าม ! นำเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดมาเสียบปลั๊กไฟส่วนกลาง (บริเวณดูทีวีประจำชั้น)
ห้าม ! นำวัสดุอุปกรณ์ส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยจัดวางไว้ให้ไปใช้เป็นของส่วนตัวในห้องพัก
ห้าม ! นำบุคคลภายนอกขึ้นบนห้องพักโดยเด็ดขาด
กรณีมีผู้ปกครองมาพบให้นักศึกษาพูดคุยได้บริเวณชั้น 1 ของหอพักชาย-หญิง เท่านั้น
กรณีมีญาติหรือผู้ปกครอง มาพักห้องรับรอง ให้ติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าพัก 1 วัน โดยติดต่อที่ธุรการหอพักอาคาร 1 ชั้น 2 เวลาทำการ 08.30-16.30 น.
กรณีที่ผู้ปกครองต้องการขึ้นไปดูห้องพักของนักศึกษา ให้ติดต่อที่สำนักงานหอพัก ขึ้นดูห้องพักได้เวลา
09.00-16.00 น.
ห้าม ! นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่คนละตึกขึ้นไปหากันบนห้องพักเด็ดขาด ให้นักศึกษานั่งพูดคุยกันบริเวณชั้น 1 ของหอพัก ช - ญ เท่านั้น หากมีกรณีจำเป็นเช่นเพื่อนป่วยหนัก ให้นักศึกษาติดต่อขออนุญาตกับเจ้าหน้าที่ก่อน
ห้าม ! เข้า-ออก หอพักเกินเวลา 23.00 น.
** กรณีนักศึกษามีความจำเป็นที่จะต้องออกจากหอพักเกินเวลา 23.00 น.ให้นักศึกษาติดต่อเพื่อเขียนคำร้องขอออกจากหอพักได้ที่สำนักงานหอพักหมายเหตุ ต้องมาติดต่อก่อนถึงเวลาออก
** หากมีเหตุฉุกเฉินทำให้นักศึกษามีความจำเป็นต้องออกจากหอพัก เช่น ญาติเสียชีวิต หรือเหตุอื่น ๆ ทางสำนักงานหอพักจะดำเนินการตามขั้นตอน คือ ให้นักศึกษาเขียนคำร้อง เจ้าหน้าที่โทรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบ ณ เวลานั้นเพื่อตรวจสอบข้อมูล และจะให้สิทธ์การตัดสินใจแก่ผู้ปกครอง หากนักศึกษาออกไปแล้วประสบอุบัติเหตุหรือมีเหตุอันตรายใด ๆเกิดขึ้น ผู้ปกครองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในฐานะเป็นผู้อนุญาต ทางสำนักงานหอพักจะไม่รับผิดชอบในตัวของนักศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
** กรณีนักศึกษากลับเข้าหอเกินเวลา 23.00 น. 5 ครั้งขึ้นไปใน 1 เดือน สำนักงานหอพักจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ปกครองทราบ
ห้าม ! นำตะแกรงปิดท่อระบายน้ำออกโดยเด็ดขาด

สิ่งที่ควรรู้และปฏิบัติ
1. นักศึกษาต้องทำความสะอาดภายในห้องพัก เนื่องจากจะมีการตรวจห้องพักเดือนละ 1 ครั้ง และขอให้นักศึกษาช่วยกันรักษาความสะอาดภายในบริเวณหอพัก
2. เมื่อนักศึกษาเจ็บป่วย ให้ติดต่อที่สำนักงานหอพัก หรือห้องพักของอาจารย์ประจำหอพัก หอพักมีพยาบาลเข้าเวร วันจันทร์-วันเสาร์ เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 19.30-06.00 น.
3. เมื่อนักศึกษาต้องการเบิกกุญแจสำรอง ให้นักศึกษาติดต่อที่สำนักงานหอพัก
4. เมื่อคีย์การ์ดชำรุด ให้นักศึกษาติดต่อสำนักงานหอพัก กรณีนักศึกษาไม่ทำคีย์การ์ดใหม่ นักศึกษาจะเสียค่าปรับ 200 บาท
5. เมื่อมีสิ่งใดชำรุด เสียหาย ให้นักศึกษาติดต่อแจ้งซ่อมได้ที่สำนักงานหอพัก
6. นักศึกษาต้องดูแลทรัพย์สินของตนเอง หากมีการสูญหายสำนักงานหอพัก จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
7. นักศึกษาทุกคนต้องมาติดต่อทำบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท ที่สำนักงานหอพัก กรณีเกิดการเจ็บป่วยหากนักศึกษาไม่มีบัตรประกันสุขภาพ 30 บาท นักศึกษาต้องเป็นผู้ชำระเงินค่ารักษาเองทั้งหมด (ยกเว้นผู้ที่เบิกได้และมีสิทธิ์ประกันสังคม)
** กรณีนักศึกษามีอาการเจ็บป่วยและต้องนำส่งโรงพยาบาล จะมีรถตู้ของมหาวิทยาลัยไว้บริการให้กับนักศึกษา ในส่วนของเจ้าหน้าที่หอพักจะเป็นผู้นำส่งนักศึกษาไปโรงพยาบาลด้วยตนเอง)
8. นักศึกษาต้องช่วยกันทำความสะอาดห้องพักอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจห้องพักนักศึกษาในทุก ๆ เดือน