This is an example of a HTML caption with a link
โครงการคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่


          ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จะจัดบริการคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่ เพื่อให้คำปรึกษาด้านสุขภาพทางเพศที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชนโดยมีเป้าหมายใน การเสริมสร้างทัศคติที่ดี รวมทั้งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเพศศึกษา และการป้องกันตนเองจากกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

           คลินิกสุขภาพเคลื่อนที่จะเปิดให้บริการฯ ที่วิทยาเขตพัฒนาการ ตั้งแต่วันที่13 ธันวาคม 2553 จนถึงวันที่31 มีนาคม 2554 เวลา10.00-14.00น สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

           น้องๆนักศึกษาที่สนใจ โปรดติดตามและสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับวันเวลา และสถานที่ขอรับบริการเพิ่มเติมได้ที่อาจารย์ ไพลิน สุวรรณมาลา สำนักงานหอพักนักศึกษาฯ โทร. 0812556628
ข่าววันที่ : 5 มกราคม 2011